شيوه نامه انضباطي كارآموزان آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي

-1 هر كارآموز موظف است در طي دوره آموزشي موازين اسلامي و اخلاقي و مقررات سازمان و
آموزشگاه مربوطه را به ترتيب زير مراعات نمايد .
الف: رعايت ادب و احترام و حسن برخورد نسبت به موسس و مدير و مربي … و ديگر كاركنان
آموزشگاه .
ب: رعايت حسن رفتار و اخلاق و همكاري با ساير كارآموزان و اجتناب از شوخي و حركات
غيرمعقول در طول ساعات حضور در آموزشگاه .
ج: حضور به موقع و مستمر در آموزشگاه ( مطابق برنامه تعيين شده ) و خروج از آن در پايان
ساعات مقرر .
-2 خروج كارآموزان از آموزشگاه تنها با موافقت رسمي مسئولين آموزشگاه و در صورت لزوم
با درخواست كتبي ولي يا قيم قانوني كارآموز و ارائه دلايل منطقي امكان پذير مي باشد .
-3 كارآموز موظف است مطابق برنامه تدوين شده از طرف آموزشگاه در برنامه هاي آموزشي
(تئوري و عملي) حضور داشته باشد .
-4 كارآموز موظف به رعايت بهداشت و نظافت شخصي و همكاري گروهي با ساير كارآموزان
و مسئولين ذيربط (موسس ، مدير و مربي) در امور زير مي باشد :
الف) پاكيزه نگهداشتن فضاي آموزشگاه .
ب) انجام امور عمومي كارگاه آموزشي ، از قبيل نظافت كارگاه و تجهيزات و لوازم آموزشي
برابر استاندارد .
-5 كارآموز موظف به استفاده از لباس مناسب و رعايت شئونات اسلامي مي باشد :
الف) كارآموز موظف است از پوشيدن لباس هاي تنك و چسبان ، آرايش نامناسب و آشكار كردن
موي سر و زينت آلات زنانه كاملاً اجتناب نمايد .
ب) انتشار و توزيع هرگونه كتاب ، جزوه ، اطلاعيه ، بروشور ، لوح فشرده و ساير موارد مشابه
غيرمجاز اكيداً ممنوع است .
ج) هرنوع انجام تبليغات و هواداري از پايگاه هاي اطلاع رساني و تشكل هاي غيرقانوني ،
گروهك هاي وابسته و منحرف ، فرقه هاي ضاله ممنوع مي باشد .
تبصره : در صورتي كه هر يك از موارد فوق در آموزشگاه هاي آزاد مشاهده و ثابت شود علاوه بر
كارآموز ، موسس و مدير آموزشگاه نيز تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت .
نحوه تشويق :
-6 توجه و اهتمام كارآموز نسبت به وظايف مندرج در ماده 2 اين دستورالعمل مثبت تلقي شده
و شايسته تقدير است . بديهي است كارآموزاني كه وظايف خود را بنحوشايسته انجام دهند از
طريق زير و با رعايت ترتيب مورد تشويق قرار مي گيرند .
الف) تشويق شفاهي در كلاس در حضور كارآموزان آموزشگاه .
ب) تشويق كتبي و اعلام آن به ولي كارآموز .
ج) تشويق كتبي و شفاهي در اجتماع كليه كارآموزان و با حضور ولي وي .
ه) اعطاي جايزه با لوح تقدير با امضاي موسس ، مدير آموزشگاه در اجتماع كليه كارآموزان و
با حضور اولياء كارآموزاني كه تقدير مي شوند .
و) تشويق كتبي و اعطاي لوح تقدير از طرف مسئولين ذيربط در اداره كل با پيشنهاد موسس و
مدير آموزشگاه .
مقررات مربوط به غيبت :
-7 عدم حضور كارآموز در آموزشگاه در ساعات تعيين شده جهت فراگيري ، مهارت ، حرفه يا
رشته معيني كه قبلاً در آن ثبت نام نموده است ، غيبت محسوب مي شود .
عدم حضور ، مكرر و يا متناوب كارآموز بر حسب نوع آن موجب محروميت هائي خواهد شد
كه در دستورالعمل مشخص گرديده است .
-8 غيبت موجه به آن دسته از غيبت هائي اطلاق مي گردد كه با اطلاع و اجازه قبلي از آموزشگاه
و يا بدون اطلاع و اجازه قبلي و بعلت حوادث پيش بيني نشده (بيماري ، فوت بستگان و…) كه پيش
آيد صورت گيرد .
تبصره : در مواردي كه غيبت با اجازه قبلي آموزشگاه نباشد ارائه گواهي و يا مدرك معتبر
الزامي است .
-9 در صورت غيبت موجه ، آموزشگاه همكاري لازم را براي جبران مهارت عقب افتاده كارآموز
خواهد نمود .
-10 غيبت غير موجه به آن دسته از غيبت هائي اطلاق مي گردد كه بدون اطلاع و اجازه قبل ي
آموزشگاه و بدون عذر موجه باشد .
-11 در صورت غيبت غيرموجه (بيش از 3 روز يا 5 جلسه) در طول دوره و اُفت آموزشي
كارآموز هيچگونه حقي در مورد استفاده از ادامه دوره آموزشي و جبراني نخواهد داشت و
مسئوليتي نيز متوجه آموزشگاه نخواهد بود .
موسس موظف است كليه مدارك مربوطه را به سازمان ارائه نمايد .
-12 كارآموز موظف است علت غيبت خود را به آموزشگاه اعلام نمايد و در صورت موجه بودن
با ارائه گواهي در كلاس حضور يابد .
تبصره 1 : در صورتيكه كارآموز بعلت بي نظمي و غيبت يا تاخير ورود و تعجيل در خر و ج قبلا تا
دو اخطار داشته باشد و مجدداً اقدام به غيبت غير موجه و يا بي نظمي نمايد از آموزشگاه اخراج
خواهد شد .
تبصره 2 : حق اعتراض براي كارآموز اخراجي محفوظ است و با ارائه مدارك كافي دال بر رد تخلفات
و… به اداره كل بررسي و تصميم گيري لازم بعمل خواهد آمد .
-13 در صورتيكه كارآموزي ، پس از ثبت نام از شركت در دوره انصراف حاصل نمايد حداكثر
تا يك هفته قبل از شروع دوره فرصت خواهد داشت كه به آموزشگاه مراجعه و مبالغ پرداختي را
دريافت نمايد در صورتيكه از مدت فوق بگذرد پرداخت شهريه به كارآموز منوط به موافقت
موسس آموزشگاه خواهد بود .
-14 كارآموز موظف است در حفظ و مراقبت از وسايل خويش كوشش و توجه نمايد و در حفظ
و نگهداري اموال و تجهيزات و ساختمان آموزشي اهتمام ورزد .
تبصره : بديهي است چنانچه كارآموز خسارتي به تجهيزات و وسايل كمك آموزشي و ساختمان
واحد آموزشي يا ساير كارآموزان وارد آورد بايد خسارت وارده را جبران نمايد .
-15 تذكر و تنبيه :
تقصير و سهل انگاري نسبت به انجام وظايف مندرج در ماده 2 (وظايف كارآموزا ن ) تخلف
محسوب مي شود .
-16 كارآموزان متخلفي كه ساير راهنمائيها و چاره جوئيها تربيتي ، در آنها مفيد و موثر نمي افتد ،
با رعايت تناسب و ترتيب مورد تنبيه ذيل قرار مي گيرند .
1. تذكر و اخطار شفاهي بطور خصوصي .
2. تذكر و اخطار شفاهي در حضور چند نفر از كارآموزاني كه شاهد تخلف بوده اند .
3. اخطار كتبي و اطلاع به ولي كارآموز .
4. اخراج موقت از واحد آموزشي با اطلاع قبلي ولي كارآموز ، حداكثر براي مدت سه روز
(در اينگونه موارد با گرفتن تعهد از كارآموز و ولي او ، مي تواند به كلاس باز گردد) .
5. اخراج از آموزشگاه در صورت تكرار تخلف با اعلام مراتب به ولي كارآموز و اداره كل يا مركز
معين .